Što je e-Glava?

e-Glava je mrežni valencijski rječnik nastao kao rezultat rada na projektu Baza hrvatskih glagolskih valencija u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. e-Glava se temelji na korpusnim istraživanjima jer se sintaktičke dopune oprimjeruju rečenicama koje se izvlače iz triju korpusa hrvatskoga jezika (Hrvatska jezična riznica, hrWaC, HNK).

e-Glava će sadržavati valencijski opis 900 glagola hrvatskoga jezika koje su istraživači odredili kao temeljne za osnovnu komunikaciju na hrvatskome jeziku. Temeljna je svrha mrežnoga valencijskog rječnika omogućiti lingvistima, nastavnicima i studentima hrvatskoga jezika te ostalim korisnicima:

1. Mrežno pretraživanje sintaktičkih dopuna. Koji glagoli imaju nominativnu i dativnu dopunu, tj. traže uz sebe nominativ i dativ? → npr. dosaditi, čuditi.

2. Mrežno pretraživanje morfoloških ostvaraja sintaktičkih dopuna. Koji glagoli imaju prijedložnu dopunu s prijedlogom na? → misliti.

3. Mrežno uspoređivanje pojedinih glagola. Koje sve dopune može imati glagol osjećati, a koje osjećati se?

  • osjećati: NomD AkD; NomD AkD PrilD; NomD RečD
  • osjećati se: NomD; NomD AkD; NomD AkD PrilD; NomD RečD

4. Mrežno pretraživanje dopuna pojedinih semantičkih skupina glagola. Koje se dopune najčešće javljaju uz psihološke glagole? i sl.